Logo Twinoid
ellobo10
ellobo10
has won 5 rewards on [?] Teacher Story:
  • an icon
  • the title of « Comedian! »
  • the title of « Comic! »
  • the title of « LOL »
  • the image: