Logo Twinoid
Exo_Revan
Exo_Revan
has won 2 rewards on [?] DinoRPG:
  • an icon
  • the title of « Sexy Nurse »